Sherlock en Watson in de woestijn, het vervolg

“Lips gearresteerd in Dubai” kopten de kranten. Het was een mooie dag voor de pers vol met breaking news. Zelfs het journaal heeft er aandacht aan besteed. Al lezend door alle publiciteit verbaas je je toch iedere keer weer over de speculaties en de almaar fraaier wordende verhalen. De aangedikte “heldenrol” van Sjonnie alsof hij enige rol heeft gespeeld bij “de arrestatie” en met “gevaar voor eigen leven” een aanrijding heeft geensceneerd om “lips uit de zwaar bewaakte compound te krijgen”. Feiten lijken oninteressant, objectiviteit is ver zoek, is dat hoe sprookjesboeken en stripverhalen ontstaan?

Op 16 december stond John van de Heuvel ineens voor de deur bij Lips in Dubai. Triomfantelijk dat hij Lips eindelijk had gevonden. Lips en ook zijn partner zouden gesignaleerd staan bij Interpol, Lips wist van niks. Van de Heuvel ” confronteerde” Lips met zijn wandaden, toen Lips doorvroeg wat die wandaden dan wel waren, werd het even stil. Er zouden mensen aan de bedelstaf zijn gebracht door het faillissement van Lips en dus door Lips.  Op de vraag wie dan wel die ernstig gedupeerden waren, kwam dat John van Den Heuvel dat niet kon zeggen, hij moest eerst toestemming aan die mensen vragen…

Nieuwsgierigheid gewekt

Na deze visite heeft Lips, nieuwsgierig geworden, toch eens gegoogled op de “wanted list” op de website van Interpol. Direct voerde hij zijn naam in en… er kwam niks. Hij klikte eens op wat van de charmante Screenshot 2015-01-30 08.04.34foto’s om te zien wat voor mensen er zoal op zo’n lijst van wanted persons staan en waarom ze op de lijst  staan cq een zogenaamde “red alert” hebben. Het bleken allemaal verdachten van moord en gewapende overvallen, vuurwapengevaarlijke veelplegers, terroristen en drugsbaronnen.

Niet bepaald kenmerken waar Lips zichzelf in herkende. Zou het nou echt, dat je als Nederlandse ondernemer, keurig opgeleid en afgestudeerd aan de universiteit, opgegroeid in een normaal gezin in Brabant, je leven lang hard gewerkt hebbend, een gewone vader van 5 kinderen, die zijn werk en zaken altijd naar eer en geweten gedaan heeft, geen euro “zwart heeft gedaan” zoals zo ongeveer de standaard was in Nederland, nimmer iemand heeft omgekocht of vastgoedfraude heeft gepleegd, dat je dan zomaar kunt eindigen op zo’n lijst met boeven?

Een “red alert“, het wereldwijde signaal om een gevaarlijke crimineel direct aan te houden? Omdat staatsbank ABN AMRO – een afspraak ontkennend – misbruik maakt van de faillissementswet en je faillissement forceert? Omdat je curatoren krijgt toegewezen die veinzen dat je je informatieplicht schendt? Die de rechtbank met regelmaat aantoonbaar voorliegen en niet alle stukken verstrekken om je maar in gijzeling te kunnen nemen? Die dat doen omdat zij transacties die hen niet welgevallig zijn niet in het juridisch debat voor de rechtbank wensen te laten toetsen? Die niet aantonen of er wel sprake is van benadeling, maar deze transacties door chantage “vrijwilig” willen laten terugdraaien? Het zal toch niet?

Wat is de misdaad van Lips dan? Dat hij opkomt voor zijn rechten en die van anderen? Onvoorstelbaar. Ook vandaag koppen de kranten weer over € 200 miljoen die weggesluist zou zijn, over wandaden en plots zijn er ook allerlei kleine investeerders die hun geld kwijt zijn. Lips heeft no clue waar die € 200 miljoen nu ineens weer vandaan komt, heeft nog nooit met “kleine investeerders” gewerkt. Bewijzen of onderbouwde en beargumenteerde stellingen ho maar, enkel gefantaseer in de ruimte. Maar gelukkig stond Lips niet op de lijst.

Just to be sure

Toch nog niet helemaal gerustgesteld heeft Lips contact opgenomen met zijn advocaat in Dubai om te vragen hoe dat nou precies zit met zo’n Interpol melding. Zijn advocaat heeft goede relaties bij de lokale instanties en belooft navraag te doen of er überhaupt wel een  “red alert” is afgegeven op de naam van Lips en zijn partner Van Sluisveld. Het lijkt onwaarschijnlijk, want een red alert betekent actief opsporen en dat zou je toch merken zou je zeggen.

En wat blijkt… Van Sluisveld komt nergens voor in het systeem, maar Lips … staat wel geregistreerd, notabene met een “red alert“. Zie de classificatie van Interpol: een direct op te sporen, aan te houden en Screenshot 2015-01-30 08.32.35uit te leveren crimineel. En dat alles blijkt ook nog eens niks nieuws, er blijkt al vanaf juli 2014 een verzoek te liggen om Lips op te sporen en direct aan te houden.

Hoe kan het nou dat Lips zoiets van John van den Heuvel moet horen?  Lips zijn advocaat doet navraag bij het Openbaar Ministerie. Daar geeft de verantwoordelijke Officier van justitie Mr. Wim Bollen van het Functioneel Parket Zwolle aan, dat hij desgevraagd inderdaad aan Van Den Heuvel heeft bevestigd dat Lips internationaal gesignaleerd staat. Het Openbaar Ministerie heeft dus simpelweg een navraag van John van Den Heuvel positief beantwoord terwijl noch Lips noch zijn advocaat ervan op de hoogte waren.

De heer Bollen geeft ook aan dat er nog niet echt een dossier is, enkel een verdenking op basis van een aangifte van de curatoren Mr. Flip Schreurs en Mr. Jan Stadig. Een verdenking die men eerst gaat onderzoeken om te bezien of er uberhaupt wel sprake is van een strafzaak.

Naar het hol van de arabische leeuw

Lips besluit daarop zelf op 28 december 2014 maar naar de afdeling Interpol van de Criminal Investigation Department in Dubai te gaan om te vragen wat er nou allemaal aan de hand is en wat de misdaad is die hij begaan zou hebben die dit alles rechtvaardigt. Het CID gaf aan niet meer te weten dan de omschrijving op de “red alert”  van Interpol. Lips kreeg een half A-4 toegeschoven. Daarop staat dat de reden voor aanhouding is het vermoeden van strafbaar schenden van de informatieplicht en het vermoeden van strafbaar plegen van bedrieglijke bankbreuk, zeg maar fraude. Verder niks.

Wat zijn dat nou exact voor misdrijven waar over gerept wordt in die Interpol melding?

Het schenden van de inlichtingenplicht is een strafbaar feit conform art 194 Wetboek van Strafrecht

Art 194 Sr

Hij die, in staat van faillissement verklaard of als echtgenoot van een gefailleerde met wie hij in gemeenschap van goederen is gehuwd, of als bestuurder of commissaris van een rechtspersoon, wettelijk opgeroepen tot het geven van inlichtingen, hetzij zonder geldige reden opzettelijk wegblijft, hetzij weigert de vereiste inlichtingen te geven, hetzij opzettelijk verkeerde inlichtingen geeft, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

Bedrieglijke bankbreuk cq fraude is een strafbaar feit conform art 341 Wetboek van Strafrecht

Art 341 Sr
Als schuldig aan bedrieglijke bankbreuk wordt gestraft hetzij met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren en geldboete van de vijfde categorie, hetzij met één van deze straffen, hij:
  1. die in staat van faillissement is verklaard, indien hij ter bedrieglijke verkorting van de rechten van zijn schuldeisers hetzij lasten verdicht heeft of verdicht, hetzij baten niet verantwoord heeft of niet verantwoordt, hetzij enig goed aan de boedel onttrokken heeft of onttrekt;
  2. enig goed hetzij om niet, hetzij klaarblijkelijk beneden de waarde heeft vervreemd;
  3. ter gelegenheid van zijn faillissement of op een tijdstip waarop hij wist dat het faillissement niet kon worden voorkomen, een van zijn schuldeisers op enige wijze bevoordeeld heeft of bevoordeelt;
  4. niet voldaan heeft of niet voldoet aan de op hem rustende verplichtingen ten opzichte van het voeren van een administratie ingevolge artikel 15i van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, en het bewaren en te voorschijn brengen van boeken, bescheiden en gegevensdragers in dat artikel bedoeld;

Inmiddels heeft Lips de aangifte ontvangen die curatoren hebben gedaan. Dat is een jaar geleden gebeurd op 30 januari 2014. ook heeft Lips een zogenaamd aanvangsproces-verbaal ontvangen, zeg maar de samenvatting door het Openbaar Ministerie van de aangifte van curatoren. Dit op 29 april 2014 opgestelde stuk geeft aan wat de kern is van de aangifte van curatoren, de basis  voor onderzoek om te bekijken of er wel sprake is van een strafzaak. Lips zijn conclusie is dat op basis van de aangifte en dat aanvangsproces-verbaal er geen sprake kan zijn van enige strafbare handeling. In een volgende blogpost of blogposts zal daar zeker nader op worden ingegaan.

En wat gebeurde er nu bij Interpol?

Het CID vond de omschrijving bij de Interpol melding maar erg summier. Een file hebben ze niet ontvangen van de Nederlandse Instanties. Zomaar uitleveren dat is niet hoe dat in Dubai werkt, er is helemaal geen verdrag met Nederland op basis waarvan dat standaard gebeurd. Ook is er nog helemaal geen strafrechtelijk vonnis.

Na de gebruikelijke procedure van wat vingerafdrukken en een foto met een nummertje voor de files kwam de vraag waarom ik dan toch naar Nederland zou moeten. Nou dat was simpel te beantwoorden: om opgesloten te worden in een cel. Dat was aanleiding voor vragen van CID.

Zonder een strafrechtelijke veroordeling? Is er dan een formele aanklacht en een strafzaak aanhangig gemaakt? Nee meneer, ik weet van niks en ken geen formele aanklacht.

Dan ben je toch onschuldig totdat er bewijs is dat je schuldig bent? Ja, zo zou dat moeten zijn zei ik, maar zo doen we dat in Nederland niet. Iemand doet aangifte en nog voor een onderzoek goed en wel gestart is en voordat een aanklacht geformuleerd is en überhaupt aanhangig gemaakt is, word je opgesloten. Voorlopige hechtenis heet dat.

Zonder strafrechtelijke veoordeling? Ja meneer, zonder een veroordeling. En hoe lang dan? Een paar dagen? Nee meneer, dat begint met 90 dagen en als men dat wil verlengen dan vraagt men toestemming aan de rechter, die kan dat vervolgens goedkeuren zonder ook zelfs maar te motiveren waarom.

Wat zegt u? Opsluiten zonder veroordeling en zonder formele aanklacht en dan ook nog ongemotiveerd verlengen? Ja meneer, zo werkt dat in Nederland. Het Europese Hof heeft al eens geoordeeld dat dat een schending van de mensenrechten is, maar daar trekken ze zich niks van aan.

Dat meent u niet? Ja, dat meen ik wel. (In het Nederlands Juristenblad is er een duidelijk artikel over verschenen met de titel “Tekenen bij het kruisje“. Ook Mr. S.L.J. Janssen en Mr. G.P. Hamer hebben hierover gepubliceerd en doen schokkende constateringen). En daarom zitten de Nederlandse gevangenissen voor meer dan 50% vol met mensen die helemaal niet veroordeeld zijn, die allemaal in voorlopige hechtenis zitten.  Men sluit gewoon bij de minste of geringste verdenking iemand direct op. En dat kan wel jaren duren soms zelfs tot aan de eventuele rechtszitting. Eerst gaan ze eens rustig onderzoeken en de tijd nemen, allemaal terwijl je opgesloten zit.

Maar, dan ben je dus eigenlijk al veroordeeld en bestraft voordat vaststaat of je überhaupt schuldig bent? Ja meneer, en dat noemen ze westerse beschaving.

Dan hoef ik u dus niet te vragen of u vrijwillig naar Nederland gaat? Nee meneer, dat is inderdaad een no-brainer.

Hoofdschuddend vroeg men of Lips nog een kopje arabische koffie wilde, er is nog wat nagepraat over de taken van Interpol, de ringtones op de iphone en het komende Dubai Shopping Festival.

Lips heeft vervolgens zijn paspoort aan de CID gegeven, daar heeft hij toch geen fluit aan, en ging huiswaarts. Reizen met een “red alert” op je naam en onschuldig zomaar in de cel gegooid worden en je niet meer normaal kunnen verdedigen is niet zo’n aantrekkelijk scenario. Lips blijft lekker in Dubai, dan kan hij zich fatsoenlijk verdedigen tegen wat hem allemaal wordt aangedaan en waarvan hij wordt beticht. Lips heeft niks verkeerd gedaan, dus weigert opgesloten in een celletje zonder telefoon, computer, internet, dossiers en steun van anderen deze onrechtvaardige strijd aan te gaan.

Inmiddels zijn we een maand verder en Interpol heeft nog steeds geen file. Ze hebben maar eens een herinnering gestuurd dat ze toch echt een file nodig hebben, anders dan heeft zo’n red alert ook geen zin.

En Dubai… is een fantastisch land en vooral… niet armetierig.

4 gedachten over “Sherlock en Watson in de woestijn, het vervolg”

  1. Hier wordt het vermoeden gewekt dat eeen bank opzettelijk een faillisement heeft veroorzaakt. Dat is een behoorlijke beschuldiging. Ik vind nu dat de mensen bij die bank die dit op hun kerfstok hebben, aansprakelijk gesteld moeten worden. Het subtropisch zwemparadijs kan dan door hun wettelijke aansprakelijkheidsverzekering weer tot een gezond bedrijf worden getransformeerd. Met concurrerende prijzen uit die stad, zodat het niet nog een keer mis gaat. Biertjes van 7 euro 50 die normaal maar 1.00 euro hoeven te kosten (met 50 cent winst!) , snacks van 5 euro die normaal nog geen euro hoeven te kosten (met 40 cent winst per snack). Ja dan krijg je ook wel eenmalige klanten, maar die nooit meer terug komen. En ten hemel schrijende entree prijzen, ja dat is een ramp in wording. Ik weet zeker dat als een serieuze ondernemer Tropicana zou opknappen en het weer zou transformeren in een mooi subtropisch zwemparadijs met lidmaatschapskaarten voor een redelijke prijs, en consumpties voor redelijke prijzen, en een goedkope energieleverancier dat het dan weer helemaal goed zou kunnen komen. Maar ja, wie ben ik… ik geloof nog in een optimistische kijk op de zaken. Ook voor overnachten voor maximaal 1 nacht zou het geschikt kunnen worden gemaakt door stretchbedden te gebruiken met goedkope matrassen, kussens en dekens. Er zou weer werkgelegenheid komen in die buurt. Ik stel voor dat de overheid gaat ingrijpen. Het exploiteren van een goed lopend en goed gerenoveerd sub tropisch zwemparadijs is tenslotte met een team van enthousiaste werknemers zeker geen onmogelijkheid denk ik dan zo.

  2. Goed weerwoord. Ik wens je veel succes en ik hoop van harte dat je in staat blijft om zo te reageren.

Reacties zijn gesloten.