#3 : De doofpot en de beerput. Steekt Rechtbank Den Bosch eindelijk een klein stokje voor het criminele gegraai?

Als een gouden appeltje bungelt er een SNS- miljoenenclaim aan de boom. In de delen #1 en #2 van “De doofpot en de beerput” zijn een aantal relevante zaken uitgelegd. Dat de reden waarom curatoren Flip Schreurs, Jan Stadig en Ruud Dekker de vennootschap LCG Real Estate 15 B.V. toch O zo graag het faillissement gouden appeltjein trekken is gelegen in het voor eigen gewin willen incasseren van het “gouden appeltje” . Er is toegelicht waarom het onbegrijpelijk is dat staatsbank ABN AMRO dat faciliteert, door na 2½ jaar stilzitten plots een onnodig faillissement te willen forceren. Dat is vanuit hun positie namelijk onbegrijpelijk, immers hiermee dreigt ABN AMRO € 3 miljoen te zien verdwijnen in de zak van de curatoren in plaats van dat zij haar hele vordering zelf kan incasseren.  Er is ook uitgelegd dat bestuurder Harrie Boogers zijn verantwoording neemt en opkomt tegen de faillissementsaanvraag  terwijl zijn tijdelijk mede-bestuurder van het Lips concern, Peter Zwart, enkel naar de pijpen van de hoogste bieder danst en zich onbegrijpelijkerwijs niet verzet tegen de faillissementsaanvraag. Vrijdag 21 augustus jl. heeft de rechtbank Oost Brabant ondanks alle verweer de vennootschap toch failliet verklaard. Is dat verrassend ?   

Wat relevante achtergronden en feiten op een rij

De Lips vennootschappen die hun claim op SNS in 2013 hebben verkocht aan Stichting Prato te Dubai – LCG Real Estate 15 BV en LCG Real Estate 16 BV – zijn onderdeel van een structuur onder de topholding Cerentino BV.

lcg 15 structuur

Het faillissement van de topholding Cerentino B.V.

Op aangeven en initiatief van tijdelijk bestuurder Peter Zwart en Theo Hansen – daartoe aangezet door curatoren Flip Schreurs en jan Stadig –  is Cerentino BV 2 jaar na de cessie na een korte surseance door toedoen van Flip Schreurs gefailleerd op 16 april 2015.

De vennootschap exploiteerde een woningportfolio van circa 450 woningen voor circa € 58 miljoen gefinancierd door FGH/RABO. Ook heeft Cerentino een schuld aan Crescendo Belgium NV (bestuurder is de partner van Roger Lips) van ruim € 1 miljoen. Daarnaast zijn er enkel kleinere crediteuren welke gekoppeld waren aan de exploitatie van de woningen en altijd regelmatig werden voldaan. De bezittingen van Cerentino zijn – naast de woningen – nog een aantal grote vorderingen op vennootschappen van het Lips concern en wat aandelenbelangen. Materieel gezien zijn er eenvoudig geen andere belanghebbenden crediteuren dan FGH/RABO en Crescendo Belgium NV.

Een faillissement was dan ook onnodig. Althans vanuit het perspectief van de crediteuren FGH/RABO en Crescendo Belgium. De enige winnaars bij een faillissement zijn de curatoren, het leverde hen direct al circa € 1 miljoen cash op voor zichzelf. Dit doordat vanaf faillissemenstdatum de huren van de woningen in de boedel terecht komen en niet meer aan FGH/RABO betaald worden voor rente- en aflossing op de lening. Bovendien krijgen de curatoren door het faillissement ook nog de positie om de vorderingen op het Lips concern te incasseren. Welk doel dit alles dat dient is aan de lezer om te bepalen.

FGH/RABO werd door het faillissement gedwongen haar hypotheekrechten te executeren en schade te lijden. Immers niets doen zou niet tot aflossing leiden doch enkel tot het zien wegglijden van alle huurinkomsten in de zakken van de curatoren. Als de exploitatie voortgezet had kunnen worden en de uitponding van de woningen regulier was verlopen, had FGH/RABO haar hele lening op termijn zonder probleem kunnen incasseren. Ook Crescendo Belgium NV had haar vordering dan kunnen incasseren, ze had niet voor niets geduld.

Crescendo Belgium N.V. had immers pandrechten op de vorderingen op het Lips concern, aan executeren kwam ze echter niet toe door het faillissement. Die pandrechten zijn  haar direct binnen een week of 2 uit handen geslagen door de curatoren met behulp van art 58 Fw. Die vorderingen zullen de curatoren dus nu wel even incasseren, uiteraard tegen een aftrek van hun kosten bij voorrang. Dan blijft er niets meer over voor de schuldeiser.

Wie heeft er belang bij dit faillissement?

lcg 15 structuur cer failliet

De opmars naar “een van de potten met goud”

Vanuit deze positie zetten de curatoren vervolgens druk op de dochtervennootschappen om ook maar snel zelf faillissement aan te vragen. Harrie Boogers blokkeert dat, hij is het er niet mee eens. Onnodig te stellen dat Peter Zwart en zijn advocaat Theo Hansen waarvan maar niet duidelijk wordt wat diens rol uberhaupt is, faillissementen van harte toejuichen. Ze worden immers ook door de curatoren betaald en komen linea recta uit de ABN AMRO stal. Zie de blogpost uit maart 2015, “de maffiamaten van ABN AMRO Bank“.

Als SNS aan curatoren meldt dat de Stichting Prato SNS heeft gedagvaard gaan alarmbellen af. Er is een claim ingediend bij SNS die door de achterkleindochters van Cerentino aan Stichting Prato is verkocht. Afwachten tot Harrie Boogers is afgedreigd om “vrijwillig” vennootschappen te failleren duurt te lang. Er is harde actie nodig. Het leger van staatsbank ABN AMRO, Peter Zwart, Theo Hansen, Jan Stadig, Flip Schreurs en Ruud Dekker komt direct in het geweer en verzint een plan.

Alles moet failliet, staatsbank ABN AMRO legt de bal voor de goal en dient een faillissementsaanvraag in voor de klein- en achterkleindochters van Cerentino. Uit de aanvraag blijkt dat ABN AMRO over allerlei informatie en stukken beschikt waar een crediteur niet over kan beschikken. Afvragen hoe dat kan zou naïef zijn.

Er wordt in de faillissementsaanvraag door ABN AMRO ook overduidelijk en openlijk aangestuurd op het vernietigen van de cessie van de SNS claim. Het gouden appeltje moet naar “de vrinden”. Er wordt een heel artikel aan gewijd.

Screen Shot 2015-08-24 at 9.01.43 AM

Opmerkelijk is dat men stelt dat Ruud Dekker de curator is van precies al die vennootschappen uit het Lips concern die een SNS claim aan Stichting Prato hebben overgedragen. Van de andere failliete vennootschappen zijn Flip Schreurs en Jan Stadig blijkbaar curator. In de aanvraag wordt vervolgens expliciet verzocht Ruud Dekker tot curator te benoemen.

Screen Shot 2015-08-23 at 3.57.25 PM

Is dit vreemd?

Onnavolgbare samenloop van omstandigheden?

Is het beleid van rechtbanken bij de toewijzing van boedels aan curatoren dan echt zo toevallig? Follow The Money schreef zeer recent een boeiend en vragen oproepend artikel over de schimmige benoeming van curatoren.

Wat gebeurd hier dan? Is er een zorgvuldige verdeling van gefailleerde Lips vennootschappen gemaakt? Wie heeft de curatoren toegewezen op een zodanige wijze dat Ruud Dekker curator is van precies die vennootschappen die een claim op SNS hebben? Hoe toevallig is dat?  Wie regisseert dit?

Of zou het zelfs zo bizar zijn dat staatsbank ABN AMRO een geheime uitzonderlijke machtspositie heeft verkregen? Een machtspositie die mogelijk maakt om – al dan niet via stromannen als Peter Zwart, Theo Hansen en door ABN AMRO betaalde curatoren als Schreurs en Stadig – faillissementen te forceren waarbij vervolgens “toevallig” steeds een en dezelfde curator benoemd wordt door de rechtbank?

Of gaat het nog veel verder? Zo ver dat diezelfde machtspositie staatsbank ABN AMRO in staat heeft gesteld Roger Lips  een persoonlijk faillissement in te jagen? Een faillissement dat pas 2 weken na de zitting wordt uitgesproken en enkel mogelijk was doordat ABN AMRO ontkende afspraken met Lips te hebben? Afspraken die maakten dat ze helemaal geen opeisbare vordering hadden en een faillissement onmogelijk was geweest? Diezelfde ABN AMRO die om onbegrijpelijke redenen bewust miljoenen misloopt omdat zij curatoren maar van geld blijven voorzien? Wat speelt hier?

De SNS killer

Er is nog iets vreemds aan de situatie. ABN AMRO ziet Ruud Dekker blijkbaar als een SNS killer die ABN AMRO’s zusje SNS met claims kan bestoken en geld binnenhaalt?

Ruud Dekker is curator bij een heel ander – los van Lips staand – faillissement van de voormalige Leo Geeris structuur 2SQR, ook een grote SNS klant. In het dossier 2SQR-SNS  waar Ruud Dekker namens de failliet € 157 miljoen claimt bij SNS, heeft Ruud Dekker toevalligerwijs RESOR als advocaat om SNS aan te pakken. Resor, het advocatenkantoor wat ABN AMRO bijstaat in de zaak Lips en ook deze faillissementen heeft aangevraagd? Zoals RESOR ook het advocatenkantoor was dat Lips zijn persoonlijke faillissement aanvroeg namens ABN AMRO? Is er een connectie tussen ABN AMRO – RESOR en Ruud Dekker?

Alles in een grote pot

Dezelfde Ruud Dekker die in maart 2015 stiekem – zonder iemand van de schuldeisers  en belanghebbenden daarover te informeren – aan de rechtbank een geconsolideerde afwikkeling van alle huidige en toekomstige faillissementen van het Lips concern verzocht en verkreeg.

Geconsolideerde afwikkeling betekent dat alle opbrengsten en kosten van alle faillissementen in één grote pot gaan. Allereerst worden alle kosten van de curator in mindering gebracht en dan pas krijgen de crediteuren mogelijk iets (Ruud Dekker schrijft nu reeds in zijn verslag dat er niets over zal blijven voor crediteuren. Waar blijven die miljoenen dan?). Het is voor te stellen dat als je crediteur bent van een failliet die bijna geen schulden heeft maar meer bezit heeft dan schuld, dat het dan erg zuur is dat die meerwaarde dan in een grote pot verdwijnt en niet naar jou gaat. Dat wil je niet en tegen zo’n voorstel zou je je dan ook verzetten.

De aanvraag en toestemming voor geconsolideerde afwikkeling heeft Ruud Dekker bewust pas ruim na de beroepstermijn geopenbaard, ook nog als bijlage bij een verslag. Daarmee heeft hij bewust alle verzet ertegen geblokkeerd. Hiermee zijn vele crediteuren en belanghebbenden van individuele vennootschappen fors benadeeld en Ruud Dekker fors bevoordeeld. Is dat hoe het hoort?

Wat is ABN AMRO toch aan het doen?

Wat als ABN AMRO’s wens door de rechtbank wordt gehonoreerd en niet alleen de vennootschappen failliet verklaard worden maar ook nog Ruud Dekker tot curator wordt benoemd?

In dat geval komt Ruud Dekker in de positie om de cessie van de SNS claim te vernietigen en deze eerste claim van € 5 miljoen alvast in zijn zak / de grote boedelpot te schuiven. Dit is mogelijk gemaakt door de toewijzing van zijn eerdere verzoek om een geconsolideerde afhandeling. ABN AMRO heeft dan niets. Ruud Dekker daarentegen wel, hij heeft dan een oorlogskas. Dat geld kan hij vervolgens met de gezamenlijke vrinden van ABN AMRO, Advocatenkantoor Resor opbranden om SNS aan te pakken. Niet alleen voor de 2SQR claim maar ook voor de Lips claim. Wie bij ABN AMRO beslist om geld – niet € 3 miljoen maar nu wellicht € 6 miljoen – weg te smijten en aan anderen toe te bedelen? Wat staat er tegenover? Zou een onderzoek naar corruptie op zijn plaats zijn?

De faillissementszitting van 19 augustus

Op de zitting was ABN AMRO met 3 man sterk. In ieder geval was Henk Broeders, de slager voor de klanten uit het zuiden van Nederland aanwezig. Resor wilde haar associate Abslem Ouhris toch maar niet voor de leeuwen gooien nu er verweer werd gevoerd. Ze stuurde haar succesvolle Zuid Afrikaanse wapen Nicolaes Tollenaar. Abslem en Nicolaes, een bijzondere combinatie.

Tollenaer is door zijn accent wat lastig te verstaan, praat altijd door anderen heen en laat ze niet uitspreken. Blijkbaar is dat noodzakelijk om zaken te motiveren. Zuid Afrikaanse hanen kraaien altijd harder en langer, zou het dat zijn? Het was goed dat hij pleitnotities had meegenomen, konden anderen lezen wat hij nou bedoelt.

Kort gezegd betoogde Nicolaes Tollenaar dat Harrie Boogers helemaal niet bevoegd was om de vennootschappen verweer te laten voeren. Peter Zwart, de andere bestuurder, heeft duidelijk stelling genomen in het door Nicolaes Tollenaer aan de rechtbank overlegde briefje: “de tent moet failliet en verweer is onzin“. Nicolaes Tollenaer vond dat rechter alles wat er in de 4 uur durende zitting ten berde is gebracht alsmede het verweerschrift van de vennootschappen moet negeren. Zeg maar alsof de zitting überhaupt niet heeft plaatsgevonden.

Ook waren er volgens Nicolaes Tollenaar toch echt 2 schuldeisers in plaats van 1. Gedurfde stelling, maar hij wilde niet nog eens tot de Hoge Raad afgaan als een gieter bij het omtrappen van een Lips vennootschap, zoals hij eerder deed tegen Berzona .

Zijn principaal ABN AMRO en de moeder van de failliet te verklaren vennootschappen, Burgfonds Haarlem B.V. zijn beide schuldeiser. Dat zijn er dus 2 en niet 1. Dat Harrie Boogers de vordering van de moeder ad circa € 75.000,– achterstelde telt niet volgens Nicolaes Tollenaer. Zonder Peter Zwart kan Harrie Boogers niets achterstellen volgens Nicolaes Tollenaer.

Needless to say dat de wens van ABN AMRO om Ruud Dekker tot curator te benoemen een inkoppertje is. Nicolaes Tollenaar zag zijn aandeel in de maatschap Resor al tot astronomische hoogten stijgen vanwege claims tegen SNS die Ruud Dekker op zeker aan hem zal uitbesteden.

Wat beweegt Peter Zwart?

En Peter Zwart? Die wil niets anders dan alles failliet. En de continuïteit dan? Immers dat is zijn rol en taak als tijdelijk bestuurder: waken voor de continuïteit van de vennootschappen.

De moeder had niets te willen, haar vordering moet de doodsteek zijn voor haar dochters. De dochters moeten dood en failliet. Hoe idioot is dat? Een simpele achterstelling en het faillissement is van de baan. Waarom werkt Zwart daar niet aan mee dan? Waarom ondersteunt hij Harrie Boogers niet? Of waakt Peter Zwart voor continuïteit 2.0 ? Namelijk die van Peter Zwart zelf en die van  zijn partners in crime?

Het verweer

Uiteraard waren de Lips vennootschappen het met die stellingen oneens, zie blogpost #2 van “De doofpot en de beerput”, waarin ook het verweer integraal is toegevoegd.

Kort gezegd stelt zij dat er maar 1 schuldeiser is, namelijk ABN AMRO. De fiscalist had zijn vordering kwijtgescholden en de moeder Burgfonds Haarlem B.V. had haar vordering achtergesteld. Het is vaste rechtspraak dat dan een faillissement niet kan worden uitgesproken.

Ook stelt zij dat Harrie Boogers wel degelijk bevoegd is, de statuten zijn duidelijk. Dus er is bevoegd verweer gevoerd en de achterstelling is rechtsgeldig. Nog los van het feit dat er naast de hypothetische discussie ook nog zoiets is als praktisch zijn en het gerechtvaardigde belang van de vennootschap. Peter Zwart heeft een heel ander doel voor ogen dan het belang van de vennootschap, dat ligt er metersdik bovenop. Geen enkele bestuurder laat een vennootschap zomaar failleren.

Het oordeel van de rechter

De rechter kiest na 3 dagen nadenken voor de makkelijkste weg naar de uitgang. In het vonnis wordt uitgebreid en wat ingewikkeld gemotiveerd dat de vennootschap niet rechtsgeldig verschenen is op de faillissementszitting, Harrie Boogers was niet bevoegd verweer te voeren. Het is dus een “verstekje” zeg maar, failliet verklaard alsof er niemand is verschenen om te verweren en er geen 4 uur zitting is geweest met allelrei steekhoudende en praktische argumenten waarom een faillissement onnodig en onterecht is.

Bijzondere wending

Wel doet de rechter iets bijzonders. Ruud Dekker wordt niet benoemd tot curator.  Ook Jan Stadig en/of Flip Schreurs niet. Het hele faillissement gaat aan hen voorbij en een 4e curator doet zijn intrede in de verbrande puinhopen van Lips. Daan Schalken van Bogaerts & Groenen uit Boxtel.

lcg 15 structuur 15 failliet

Daan Schalken krijgt de schone taak curator te zijn van een drietal zeg maar “lege” vennootschappen. Een eilandje in het enorme slagveld wat door ABN AMRO en de curatoren Jan Stadig, Flip daan schalkenSchreurs en Ruud Dekker is aangericht. Drie vennootschappen met geen enkel actief dan hier en daar aandelen in elkaar en een vordering. De koopsom uit hoofde van de cessie van een claim op SNS aan de Stichting Prato. Deze koopsom wordt betaald als de claim tegen SNS door Prato slaagt. In dat geval kan Daan Schalken al zijn crediteuren integraal voldoen en blijft er ook nog geld over om zijn werk te betalen.

Wat gaat Daan doen?

Gaat hij zwichten onder de druk van ABN AMRO die hem misschien wel geld gaat beloven voor zijn boedel als hij doet wat ABN AMRO wil? Wat ze wil staat overduidelijk in de faillissementsaanvraag, de cessie van de SNS claim moet ongedaan gemaakt worden. Of gaat Daan Schalken zwichten onder de druk van Jan Stadig en Flip Schreurs, die als curatoren van Cerentino langs de lijn van de in hun boedel vallende aandelen Burgfonds Haarlem BV op een of andere wijze gaan dwingen “uit te keren“. Hem gaan dwingen de cessie aan te pakken. Of is er geen druk nodig , en hoeft er enkel een  “vrindendienst” gevraagd te worden. Misschien hebben ze samen gestudeerd? Of zitten in eenzelfde juristen-clubje? Samen een in een bestuur?

Of gaat Daan Schalken buigen onder de intimidaties en dreigementen van Ruud Dekker, gewoon omdat Ruud Dekker het wil? Of gaat het gezamenlijke setje Flip Schreurs, Jan Stadig en Ruud Dekker uit hun inmiddels rijk gevulde boedelpotten met geld strooien om gedaan te krijgen wat ze willen: De cessie van de SNS claim vernietigen?

Gaat Daan Schalken zwichten en zijn boedel op hoge kosten jagen omdat hij moet gaan procederen tegen Stichting Prato over de vernietiging van de cessie? Om vervolgens na een succesvolle afloop daarvan de lege boedel ook  nog eens fors op kosten te jagen om de SNS claim te kunnen incasseren?

Of is Daan een wereld van verschil met deze “heren“, een man met ruggegraat die zich niet laat intimideren. Die niet doet aan “vrindendiensten”. Gaat hij praktisch zijn en wacht hij een mogelijke uitkering uit de SNS claim af en laat hij Stichting Prato voor haar rekening en risico de kooltjes uit het vuur halen om die claim te incasseren bij SNS. Laat hij zich niet beïnvloeden en overbluffen door de stelselmatige demonisering en criminalisering van Lips en alles wat met hem te maken heeft? Gaat hij handelen zoals een curator betaamt maar het overgrote deel vergeten is vanwege het enorme tegenstrijdige belang tussen het eigenbelang van de de curator en de boedel?  Heeft hij wel de sterke benen die de corrumperende macht kunnen dragen?

Is 4 maal scheepsrecht en komt er nu een curator in het spel die wel de richtlijnen van zijn vakvereniging huldigt en eerbiedigt?

  • is Daan Schalken onafhankelijk en integer;
  • laat Daan Schalken zich leiden door de belangen van de boedel en de andere belangen die een curator zich mede behoort aan te trekken;
  • streeft Daan Schalken naar objectiviteit in zijn oordeelsvorming;
  • voert Daan Schalken zijn werkzaamheden zorgvuldig, vakkundig en doelmatig uit;
  • handelt Daan Schalken betamelijk.

Wat beweegt de rechtbank Oost Brabant

Zou de rechtbank Oost Brabant dan eindelijk een heel klein beetje “het licht zien“. Inzien dat zij met hun vonnissen en beschikkingen gefaciliteerd hebben dat de curatoren Jan Stadig, Flip Schreurs en Ruud Dekker een spoor van vernielingen hebben getrokken ten faveure van hun eigen zak en ego. Dat zij misschien alle objectiviteit heeft laten varen en bevooroordeeld is door Flip Schreurs, Jan Stadig en Ruud Dekker almaar op hun woord te geloven? Door de ongefundeerde roepificaties, aantoonbare leugens en bedrog “maar voor waar aan te nemen“.

Of is het door Follow The Money als schimmig bestempelde beleid van de toewijzing van curatoren niet zo schimmig. Wordt hier gewoon het vierde advocatenkantoor in Brabant de kans geboden om de zakken genadeloos en over de ruggen van anderen te vullen? Zijn de kassen van Banning Advocaten, Boels Zanders Advocaten en Dekker Smits Advocaten al rijkelijk gevuld en is het nu de beurt aan Bogaers & Groenen? Verdelen ze de pot zoals dat in een ver verleden in de aannemerij usance was? Bij de bouwfraude.

Hoe verder?

Wat nu? Moet er verzet aangetekend worden tegen de faillissementen? Gevolgd door een eventueel hoger beroep en cassatie? Of zou Daan Schalken echt anders zijn, zeg maar een uit het goede hout gesneden curator.

Zou hij afspraken durven maken om de cessie niet te vernietigen? En daarmee de situatie creëren waarbij procedures over de faillissementen worden voorkomen en daarenboven Prato haar pijlen op SNS kan richten in plaats van op een uitgebreide procedure met de boedel over vernietiging van de cessie.  Langslepende procedures die ongetwijfeld gevolgd zullen worden door hogere beroepen en cassatie .

Wat is wijsheid?

In ieder geval zal het boek van “De doofpot en de beerput” nog niet gesloten worden, er is nog flink werk aan de winkel voordat Prato van haar claim op SNS is ontdaan. Zouden de beerput en de doofpot open gaan?

wordt vervolgd

4 gedachten over “#3 : De doofpot en de beerput. Steekt Rechtbank Den Bosch eindelijk een klein stokje voor het criminele gegraai?”

  1. Integer betekent voor de volle honderd procent integer. Speld in de hooiberg…Nieuwe ster aan ’t curatorenfirmament zal geen vooruitgeschoven pion zijn en dus kan ’t item potverdelen worden geschrapt. Blijft over the lonely wolve. Maar ook die kan kiezen voor eigenbelang of integriteit. Zestig procent integer is niet genoeg. Er resten nog andere factoren, namelijk die van geluk of pech….Dus de tijd zal het leren.

Reacties zijn gesloten.